REGULAMIN SERWISU

Serwis domykomfortowe.pl jest platformą internetową stworzoną w celu prezentowania projektów domów modułowych, produktów wykończeniowych, projektów wnętrz, produktów i usług dotyczących wykończenia domu i ogrodu oraz umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do takich projektów i uzyskania danych kontaktowych do producentów prezentowanych modeli domów i innych produktów. Serwis działa na podstawie niniejszego Regulaminu, a także w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca wprowadza niniejszym regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki (w tym techniczne) świadczenia usług, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://www. domykomfortowe.pl, zwanej: „Stroną” lub „Serwisem”.
 3. Każdy Kontrahent i  Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Każdy Kontrahent i Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi do czasu jej zakończenia.
 4. Korzystanie z Serwisu przez Kontrahenta i Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania.
 5. Każdy Kontrahent i Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Strony Internetowej i Polityce Prywatności.

§ 2. Definicje

 1. Cennik – wykaz cen stosowanych przez Usługodawcę za umieszczenie w Serwisie Produktu.
 2. Kontrahent – podmiot zawierający z Usługodawcą Umowę. W  przypadku osób fizycznych Kontrahentem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Dostęp do Serwisu – umożliwienie Użytkownikowi nieodpłatne przeglądanie treści Serwisu, w tym modeli i projektów domów modułowych oraz projektów wnętrz, produktów i usług dotyczących wykończenia domu i ogrodu, związanych z zakupem, budową oraz utrzymaniem nieruchomości, z jednoczesnym zamieszczeniem danych kontaktowych do podmiotów będących twórcami/uprawnionymi do korzystania i sprzedaży tych projektów, produktów i usług. Dostęp do Serwisu odbywa się poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Produkt – projekt domu modułowego, projekt wykończeniowy,  projekt wnętrza oraz inny projekt, produkt i/lub usługa wykończenia domu i ogrodu, związany z zakupem, budową oraz utrzymaniem nieruchomości, zamieszczony przez Usługodawcę w Serwisie.
 5. Regulamin Strony Internetowej i Polityka Prywatności – dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi. Regulamin ten znajduje się pod linkiem: [__].
 6. Serwis albo Strona – strona internetowa domykomfortowe.pl. Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z udostępnionych zasobów Serwisu dotyczących projektów domów modułowych i projektów wykończenia wnętrz.
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Kontrahentem oraz Usługodawcą, której przedmiotem jest usługa polegająca na zamieszczeniu w Serwisie  Produktu, z jednoczesnym umieszczeniem danych kontaktowych Kontrahenta.
 9. Usługi – usługi polegające na umieszczeniu w Serwisie Produktów oraz ich promowanie za pośrednictwem Serwisu, a także informowanie Kontrahenta o ilości odsłon ich Produktów i dostarczanie newslettera.
 10. Usługodawca – domykomfortowe.pl Rafał Zalewski Halina Dąbkowska S.C. z siedzibą przy ul. Puszczyka 8/31, Warszawa 02-785, posługujący się numerem NIP 951-257-28-85
 11. Uśude– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zmianami).
 12. Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie.
 13. Właściciel Strony/Serwisu – domykomfortowe.pl Rafał Zalewski Halina Dąbkowska S.C. z siedzibą przy ul. Puszczyka 8/31, Warszawa 02-785, posługujący się numerem NIP 951-257-28-85.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Niniejszy Regulamin, w tym także Regulamin Strony Internetowej i Polityka Prywatności stanowią integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Kontrahentem Umowy. Zawarcie Umowy musi być poprzedzone pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Strony Internetowej i Polityki Prywatności.
 2. Zamieszczenie Produktu w Serwisie wymaga uprzedniego zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą i Kontrahentem.
 3. Wzór Umowy/Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Umowe zawiera się w następujący sposób:
 5. poprzez podpisanie wzoru Umowy/Zamówienia przez Usługodawcę i Kontrahenta;
 6. poprzez zapłatę przez Kontrahenta na prawidłowy rachunek bankowy Usługodawcy właściwej i pełnej stawki wynagrodzenia za umieszczenie Produktu w serwisie, wynikającej z aktualnego na dzień zapłaty Cennika. W takiej sytuacji Umowa zawarta jest po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy;  
 7. W celu zawarcia Umowy w sposób opisany w punkcie 4.a) powyżej Kontrahent zwraca się do Usługodawcy o przesłanie oferty zawierającej w szczególności warunki finansowe (cennik) świadczonych usług wraz jednoczesnym przesłaniem informacji dotyczących rodzaju oraz ilości projektów, które zostaną zamieszczone w Serwisie. Po akceptacji warunków Umowy/Zamówienia jest ona podpisywana najpierw przez Kontrahenta, a następnie Usługodawcę. Umowa zawarta jest z chwilą złożenia podpisu pod Umową/Zamówieniem przez Usługodawcę.
 8. Dopuszczalne jest podpisanie Umowy/Zamówienia elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź podpisu przy użyciu profilu zaufanego.
 9. Rozwiązanie Umowy dopuszczalne jest na zasadach wskazanych w Umowie, przy czym Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie z ważnych przyczyn przez które rozumiane jest m.in.:
 10. zaleganie przez Kontrahenta z płatnościami powyżej 14 dni;
 11. dostarczenie do Serwisu Produktów obarczonych wadami;
 12. otrzymanie roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia praw autorskich zamieszczonych w Serwsie Produktów.

§4. Ogólne zasady świadczenia Usług

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kontrahenta do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.
 2. Kontrahent zobowiązany jest dostarczać do Serwisu jedynie Produkty, co do których ma pełne prawo dysponowania, w szczególności posiada do nich majątkowe prawa autorskie lub niezbędne licencje.
 3. Termin umieszczenia Produktów w Serwisie po podpisaniu Umowy uzależniony jest od ilości Produktów oraz możliwości technicznych Serwisu. Usługodawca dołoży starań, by umieszczenie Produktów w serwisie następowało bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż określony czas określony indywidualną umową – obowiązuje dni od podpisania Umowy.
 4. Kontrahentowi z chwilą podpisania Umowy zostanie nadany indywidulany numer, którym ma obowiązek się posługiwać przez cały okres realizacji Umowy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezaksięgowanie wpłat od Kontrahenta bądź dokonanie ich z opóźnieniem w przypadku braku wskazania tego indywidualnego numeru.

§5. Warunki finansowe świadczenia Usług

 1. Kontrahent jest zobowiązany terminowo uiszczać opłaty należne za daną Usługę zgodnie z ustalonym Cennikiem lub indywidualnymi postanowieniami Umowy.
 2. Wszelkie opłaty należne z tytułu świadczenia Usług winny być dokonywane na rachunek bankowy wskazany we właściwym dokumencie wystawionym przez Usługodawcę i dostarczonym Kontrahentowi.
 3. Opłaty należne są z góry za określony w Umowie okres rozliczeniowy. Opłaty płatne są w terminie wskazanym w fakturze, nie krótszym jednak niż 7 dni od jej wystawienia, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z oferty Dostawcy, jeżeli inne terminy są konsekwencją specyfiki danej Usługi.
 4. Szczegółowe zasady płatności dla poszczególnych Usług mogą zostać doprecyzowane w Umowie.
 5. Wraz z zawarciem Umowy Kontrahent akceptuje dostarczanie mu faktur w formie elektronicznej.
 6. Faktury elektroniczne będą wystawiane i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez Kontrahenta w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.
 8. Dniem uiszczenia opłat za Usługi jest data wpływu należności na właściwy rachunek bankowy Usługodawcy.
 9. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Kontrahenta odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a w odniesieniu do podmiotów będących przedsiębiorcami Usługodawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 10. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Kontrahenta wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z dochodzeniem nieuiszczonych w terminie przez Kontrahenta wierzytelności.

§6. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Kontrahenta niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Kontrahent.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktów, w tym wady techniczne i prawne.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Kontrahenta praw autorskich Produktów zamieszczonych w Serwisie.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kontrahenta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 5. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze dostarczonych danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca ani Właściciel Serwisu nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 6. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Kontrahenta treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych

§7. Ogólne zasady funkcjonowania Serwisu

 1. Usługi z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Za korzystanie z Serwisu w zakresie wyszukiwania Produktów, Użytkownik nie ponosi kosztów.
 3. W prawidłowym działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Kontrahent/Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie albo Regulaminie Strony Internetowej i Polityce Prywatności. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 5. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Kontrahenta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań.
 7. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Usługodawca jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników lub innych podmiotów.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.
 12. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią Regulaminu Strony Internetowej i Polityki Prywatności

§8. Szczegółowe zasady dotyczące zawarcia umowy sprzedaży Produktu  

 1. Użytkownik oraz Kontrahent zawierają umowę sprzedaży bądź inną (według własnego uznania) poza Serwisem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść takiej umowy, zasady jej wykonywania czy roszczenia z niej wynikające.
 3. Usługodawca dopuszcza możliwość utworzenia dedykowanej platformy internetowej umożliwiającej zawarcie takiej umowy pomiędzy Użytkownikiem i  Kontrahentem.

§9. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 2. przeglądarka, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0, Chrome Mobile wersja 40 lub wyższa, Safari – wersja 7 lub wyższa
 3. włączona obsługa Cookies i JavaScript,
 4. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
 5. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

§10. Kontakt z Usługodawcą

 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:

– poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: Puszczyka 8/31, Warszawa 02-785,

– poczty e-mail pod adresem: redakcja@domykomfortowe.pl,

– telefonu pod numerem +48 730-299-090.

 • W przypadku uruchomienia alternatywnych metod kontaktu z Usługodawcą (np. Call Center) zmiany te zostaną wprowadzone do niniejszego Regulaminu oraz znajdą się zakładce „Kontakt” w Serwsie.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.
 3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.
 4. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, umieszczając zmiany w Serwisie.
 5. Regulamin wszedł w życie w dniu 7 sierpnia 2023 roku.