Ważna rola drewna w konstrukcjach przeciwpożarowych

konstrukcja domu drewnianego na karcie projektu

Budownictwo w Polsce stale ewoluuje, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. W tym kontekście, nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. wprowadza szereg kluczowych zmian w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Te modyfikacje mają na celu zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w polskim sektorze budowlanym. Ze zmian cieszą się producenci domów drewnianych, w tym członkowie Stowarzyszenia Energooszczędnych Domów Gotowych.

Zmiany w Zakresie Odległości Budynków od Granic Działek

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie dotyczy zasad usytuowania budynków względem granic działek budowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami, dopuszczalne jest sytuowanie budynku w odległości mniejszej niż 4 metry, ale nie mniejszej niż 3 metry od granicy działki, pod warunkiem, że ściana budynku nie jest usytuowana równolegle do tej granicy. Ponadto, odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi musi wynosić nie mniej niż 4 metry od granicy działki. Te zmiany mają na celu zwiększenie elastyczności w projektowaniu zabudowy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich odległości od sąsiednich nieruchomości.

prefabrykat domu
prefabrykat drewniany

Wykorzystanie Drewna w Konstrukcjach Przeciwpożarowych

Kolejną istotną modyfikacją jest dopuszczenie stosowania elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna litego lub drewna klejonego warstwowo w budynkach niskich (N) należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL IV. Warunkiem jest, aby elementy te posiadały odpowiednią klasę reakcji na ogień oraz były odpowiednio zabezpieczone ogniochronnie. Ponadto, w przypadku schodów lub pochylni, dopuszcza się użycie takich elementów drewnianych pod warunkiem zwiększenia klasy odporności ogniowej o co najmniej 30 minut w stosunku do wymaganej. Te zmiany otwierają nowe możliwości dla projektantów i wykonawców, umożliwiając im wykorzystanie zrównoważonych materiałów konstrukcyjnych przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Definicja Ścian Budynku z Załamaniami i Uskokami

Rozporządzenie wprowadza także doprecyzowanie definicji ścian budynku w przypadku występowania załamań lub uskoków. Zgodnie z nowymi przepisami, każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Ta zmiana ma na celu ujednolicenie interpretacji i zapewnienie spójności w projektowaniu oraz ocenie zgodności budynków z wymaganiami technicznymi.

Sposób Określania Minimalnej Odległości Ściany Budynku od Granicy Działki

Załącznik 1a do rozporządzenia wprowadza szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu określania minimalnej odległości ściany budynku od granicy działki budowlanej. Załącznik ten zawiera szereg rysunków ilustrujących różne scenariusze usytuowania ścian budynku względem granic działek, co ułatwia prawidłowe interpretację i stosowanie nowych przepisów.

dom prefabrykowany piętrowy ze skośnym dachem

Przepisy Przejściowe i Terminy Wejścia w Życie

Rozporządzenie zawiera również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi dotychczasowe przepisy nadal będą miały zastosowanie do zamierzeń budowlanych, dla których przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia:

  1. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu albo projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.
  2. Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu albo projektu architektoniczno-budowlanego.
  3. Dokonano zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
  4. Została wydana decyzja o legalizacji samowoli budowlanej lub decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane.

Nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, co zapewnia odpowiedni czas na dostosowanie się do zmian.

Podsumowanie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. wprowadza szereg istotnych modyfikacji w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Polsce. Kluczowe zmiany obejmują:

  1. Dopuszczenie sytuowania budynków w mniejszej odległości od granic działek, pod warunkiem, że ściana nie jest usytuowana równolegle do granicy.
  2. Możliwość wykorzystania elementów konstrukcyjnych z drewna w budynkach niskich należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL IV, przy spełnieniu określonych wymagań.
  3. Ujednolicenie interpretacji definicji ścian budynku z załamaniami i uskokami.
  4. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu określania minimalnej odległości ściany budynku od granicy działki.
  5. Przepisy przejściowe oraz terminy wejścia w życie nowych regulacji.

Te zmiany mają na celu zwiększenie elastyczności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w polskim sektorze budowlanym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów technicznych. Sektor budowlany w Polsce będzie mógł w pełni skorzystać z tych udoskonalonych przepisów, przyczyniając się do dalszej modernizacji i poprawy jakości infrastruktury w naszym kraju.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments